Hållbarhet

Hällingsjö Hus arbete med hållbarhet

Vi måste alla arbeta för att skapa den samhällsutveckling vi önskar.

Som hustillverkare har vi goda möjligheter att ta vårt ansvar och bidra till ett hållbart samhälle. På Hällingsjö Hus arbetar vi med hållbarhet utifrån begreppen ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Vi tillverkar hus i trä, som är ett klimatsmart material. Men vi vill göra mer. Därför arbetar vi för en hållbar energiförsörjning genom klimatsmarta val och att ständigt utveckla vårt hantverk så att husen vi bygger kan bestå i flera generationer.

Hällingsjö Hus skapar och värdesätter personliga relationer och nära dialoger med våra kunder. Vi strävar efter att vara en attraktiv och modern arbetsgivare och inte minst en pålitlig samarbetspartner inom bostads- och husbranschen.

Vi står inför stora miljömässiga och sociala utmaningar där kraven och förväntningarna på ett aktivt hållbarhetsarbete är tydliga. Att arbeta aktivt med hållbarhet är ett verktyg för att hålla Hällingsjö Hus relevant och optimera möjligheten att på ett klokt sätt kunna ta tillvara på de resurser som finns, t.ex. material, arbetskraft och kunskap.

I det aktiva arbetet med att nå hållbarhetsmålen krävs hög delaktighet från vår engagerade och kunniga personal. Genom information och delaktighet ger vi våra medarbetare förutsättningarna att nå målen och bidra.

Innovation är en viktig del i hållbarhetsarbetet för att vi ska kunna uppnå våra mål. Då hållbarhetsområdena påverkar varandra är det viktigt att vi ser till helheten och analyserar var i systemet Hällingsjö Hus arbete med hållbarhet har störst positiv påverkan på samhället och vårt bolag. Genom kvalitetssäkring och konkreta mätbara mål följer vi kontinuerligt upp vårt arbete.

Ekologisk hållbarhet

Att bygga, bo och verka i bostäder och andra fastigheter tär på jordens resurser. Genom att vara med och projektera och utveckla i samhället hjälper vi till att sätta ramarna för hur människor kommer att leva, bo och arbeta i flera decennier framöver.

Hällingsjö Hus följer samtliga lagar och förordningar inom miljöområdet men strävar efter att göra mer. Vi är öppna för och nyfikna på förbättrings- och miljöfrämjande forskning och utveckling. Vi ser till miljöfrågan på våra kontor, fabriker och i våra produkter och tjänster.

Vår övergripande vision är att 2045 erbjuda 100 procent cirkulära, återvinningsbara, separerbara och giftfria produkter där bara förnyelsebar energi utnyttjas för råvaruutvinning, produktion och transport.

Miljöarbetet har fokus på både den egna tillverkningen och på resurshushållning i de färdiga husen. Ett annat fokusområde är vår avfallshantering och återvinning av material. Vårt mål är att minimera spill, att vårt avfall ska återvinnas i möjligaste mån och att andelen deponi och farligt avfall ska reduceras till ett minimum.

Klimat och energi

För att nå uppsatta mål och visioner krävs ett livscykelperspektiv när det kommer till planering, projektering, byggande och användning av vår bebyggda miljö. Vi behöver öka vår kunskap kring hur vi kan minska klimatpåverkan i hela planerings- och byggprocessen. Vi behöver även ställa klimat- och kompetenskrav på leverantörer, arkitekter, konsulter och underentreprenörer. Genom att följa upp klimatkraven systematiskt gör vi det kostsamt att göra fel och lönsamt att göra rätt.

Cirkuläritet, resursanvändning och avfallshantering

Vår ambition är att använda samtliga resurser på ett hållbart sätt. Vi vill minska vår miljöpåverkan och bidra till övergången mot en cirkulär ekonomi. Cirkulärt byggande handlar i praktiken ofta om att på olika sätt minimera avfall och att öka materialåtervinningen. En förbättrad resurseffektivitet skapar positiva miljöeffekter samtidigt som våra kostnader sänks.

Kemikalier

Vi minskar riskerna med de produkter och material som används genom att undvika miljöfarliga ämnen som har eller kan leda till negativa effekter för miljön, klimatet eller människors hälsa.

Ekonomisk hållbarhet

Att ta ekonomiskt ansvar omfattar bland annat att tillämpa långsiktiga, rättvisa och resurseffektiva affärsmodeller och drivkrafter som stärker ekologisk och social hållbarhet. Vi arbetar ständigt med att förbättra våra processer utifrån god affärsetik, hållbara inköp, riskhantering och långsiktiga investeringar.

Social hållbarhet

Social hållbarhet innefattar ett jämställt och jämlikt samhälle där alla individer får sina rättigheter respekterade och har lika stor möjlighet att utvecklas och påverka.

En av grundförutsättningarna är att arbetsmiljön är säker. Vi på Hällingsjö Hus arbetar för ett öppet och välkomnande arbetsklimat där varje individ ska må bra, utvecklas och delta. Med industriell produktion får vi en kontrollerad inomhusmiljö som skapar förutsättningarna för en god och säker arbetsmiljö.

Framöver ligger vårt fokus på att stärka vårt arbete med mångfald med en bredd av kompetenser och perspektiv som inkluderas inom alla delar av vår verksamhet. Vi skapar en attraktiv arbetsplats, tar tillvara på medarbetare, arbetskraft och den kunskap vi behöver för att vara innovativa och möta framtidens behov.

Externt arbetar vi med att säkra socialt ansvarstagande i alla produktionsled.

Agenda 2030 som verktyg för vårt arbete

God hälsa & välbefinnande

Jämställdhet

Bekämpa klimatförändringarna

Hållbar industri, innovationer & infrastruktur

Hållbar konsumtion & produktion

Anständiga arbetsvillkor & ekonomisk tillväxt

Mål 2030

 • Vi ska vara föregångare inom cirkulär ekonomi och utveckling/implementering av cirkulära affärsmodeller med ökad kundnytta
 • Vi ska endast nyttja träråvara som härrör från ansvarsfullt skogsbruk
 • Vi ska präglas av industriella processer med slutna materialflöden och eliminering av spill och avfall.
 • Vi ska fasa ut klasserade kemiska ämnen och leverera giftfria produkter*
 • Vi ska till minst 70% utnyttja fossilfria transporter
 • Vi ska ha ett systematiskt arbetssätt för att säkra socialt, miljö och ekonomiskt ansvarstagande i alla produktionsled

Vision 2045

 • Senast år 2045 ska Sverige inte ha nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären och därefter uppnå negativa utsläpp. Detta är ett mycket ambitiöst mål som kommer att innebära omfattande förändringar i både konsumtions- och produktionsmönster i samhället.
  • Cirkulära, återvinningsbara, separerbara produkter
  • Giftfria produkter*
  • Förnyelsebar energi (råvaruutvinning, produktion och transport)

  *Giftfria produkter enligt Sveriges riksdag: Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar.

Hör av dig till oss!

Vi finns här för dig och ser fram emot att höra från dig.

Tillsammans skapar vi drömmen.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.

Jag accepterar Hällingsjö Hus integritetspolicy

Du måste acceptera villkoren.